English

HACHIOJI TONE

HACHIOJI TONE

Contact

Hachioji High School is a 5-minute walk from Nishi-Hachioji Station on the Chuo line.

4-35-1 Daimachi,Hachioji,Tokyo 193-0931

TEL: 042-623-3461
Email: info@hachioji.ed.jp